اولین دانشگاه تحصیلات تکمیلی است که در سال 1982 پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تاسیس شد. پردیس اصلی دانشگاه در تهران پایتخت است. دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی در شهرستان نور استان مازندران واقع شده است و دانشکده کشاورزی در بزرگراه تهران – کرج (کیلومتر 17) واقع شده است.

 

شهریه دانشکده ها

لیست شهریه دانشکده های مختلف دانشگاه تربیت مدرس تهران در تمامی مقاطع در این قسمت آورده شده است. به منظور مشاهده مبالغ مقاطع مختلف آن روی هر یک کلیک کنید تا به جدول مورد نظر خود هدایت شوید.

 
 

شهریه دانشجویان بین المللی (غیرایرانی) کلیه دانشکده ها به جز دانشکده علوم پزشکی دکتری پژوهش محور برای ورودی های سال تحصیلی 1402-1401

دانشکده / مقطع تحصیلی شهریه مصوب 3 سال (یورو) شهریه کل دوره شهریه ثابت هر نیمسال (ریال) شهریه متغیر هر واحد درسی (ریال) شهریه هر واحد رساله (ریال) شهریه سنوات مازاد به ازاء هر روز (ریال)
/ / / / دروس نظری دروس جبرانی نظری دروس عملی دروس جبرانی عملی / /
علوم انسانی ، حقوق 7,000 1,991,500,000 116,170,833 23,971,759 11,985,880 23,971,759 11,985,880 23,971,759 860,525
سایر دانشکده ها به جز دانشکده علوم پزشکی 9,000 2,560,500,000 149,362,500 30,820,833 15,410,417 30,820,833 15,410,417 30,820,833 1,106,389
 1. در صورت گذراندن دروس جبرانی ، مردودی ، حذف پزشکی ، حذف اضطراری و نظایر آن ، دانشجو ملزم است شهریه تحصیلی مربوط را علاوه بر شهریه تحصیلی یک دوره پرداخت نماید.
 2. شهریه مصوب دوره دکتری آموزشی – پژوهشی برای یک دوره کامل و معادل یورویی ارقام فوق الذکر از دانشجو دریافت می گردد. طول سنوات مجاز دانشجویان هشت نیمسال می باشد اما شهریه مازاد بر هشت نیمسال تحصیلی به صورت روزشمار محاسبه و از دانشجویان دریافت خواهد گردید.
 3. شهریه دریافتی در صورت انصراف دانشجو به هیچ وجه مستر نخواهد شد.
 4. مبلغ شهریه (معادل ریالی) در جدول فوق به صورت تقریبی ذکر شده است و محاسبه نهایی شهریه بر اساس واحد های اخذ شده دانشجو در طول مدت تحصیل محاسبه و دریافت خواهد گردید
 5. شهریه فوق به صورت علی الحساب بوده و مبلغ نهایی شهریه پس از طرح و تصویب در هیات امنای دانشگاه املاک تسویه حساب خواهد بود.
 
 

شهریه دانشجویان بین المللی (غیرایرانی) دانشکده علوم پزشکی دکتری پژوهش محور برای ورودی های سال تحصیلی 1402-1401

دانشکده / مقطع تحصیلی شهریه مصوب 3 سال (یورو) شهریه کل دوره شهریه ثابت هر نیمسال (ریال) شهریه متغیر هر واحد درسی (ریال) شهریه هر واحد رساله (ریال) شهریه سنوات مازاد به ازاء هر روز (ریال)
/ / / / دروس نظری دروس جبرانی نظری دروس عملی دروس جبرانی عملی / /
علوم پزشکی 12,500 3,556,250 207,447,917 42,806,713 21,403,356 42,806,711 21,403,356 42,806,713 1,536,651
 1. در صورت گذراندن دروس جبرانی ، مردودی ، حذف پزشکی ، حذف اضطراری و نظایر آن ، دانشجو ملزم است شهریه تحصیلی مربوط را علاوه بر شهریه تحصیلی یک دوره پرداخت نماید.
 2. شهریه مصوب دوره دکتری آموزشی – پژوهشی برای یک دوره کامل و معادل یورویی ارقام فوق الذکر از دانشجو دریافت می گردد. طول سنوات مجاز دانشجویان هشت نیمسال می باشد اما شهریه مازاد بر هشت نیمسال تحصیلی به صورت روزشمار محاسبه و از دانشجویان دریافت خواهد گردید.
 3. شهریه دریافتی در صورت انصراف دانشجو به هیچ وجه مستر نخواهد شد.
 4. مبلغ شهریه (معادل ریالی) در جدول فوق به صورت تقریبی ذکر شده است و محاسبه نهایی شهریه بر اساس واحد های اخذ شده دانشجو در طول مدت تحصیل محاسبه و دریافت خواهد گردید
 5. شهریه فوق به صورت علی الحساب بوده و مبلغ نهایی شهریه پس از طرح و تصویب در هیات امنای دانشگاه املاک تسویه حساب خواهد بود.
 
 

شهریه دانشجویان بین المللی (غیرایرانی) کلیه دانشکده ها به جز دانشکده علوم پزشکی دکتری آموزشی – پژوهشی برای ورودی های سال تحصیلی 1402-1401

دانشکده / مقطع تحصیلی شهریه مصوب 4 سال (یورو) شهریه مصوب کل دوره (یورو) شهریه ثابت هر نیمسال (ریال) شهریه متغیر هر واحد درسی (ریال) شهریه هر واحد رساله (ریال) شهریه سنوات مازاد به ازاء هر روز (ریال)
/ / / / دروس نظری دروس جبرانی نظری دروس عملی دروس جبرانی عملی / /
علوم انسانی ، حقوق 8,000 2,276,000,000 99,575,000 27,496,296 13,698,148 27,396,296 13,698,148 27,396,296 737,593
سایر دانشکده ها به جز دانشکده علوم پزشکی 10,000 2,845,000,000 124,468,750 34,245,370 17,122,685 34,245,370 17,122,685 34,245,370 921,991
 1. در صورت گذراندن دروس جبرانی ، مردودی ، حذف پزشکی ، حذف اضطراری و نظایر آن ، دانشجو ملزم است شهریه تحصیلی مربوط را علاوه بر شهریه تحصیلی یک دوره پرداخت نماید.
 2. شهریه مصوب دوره دکتری آموزشی – پژوهشی برای یک دوره کامل و معادل یورویی ارقام فوق الذکر از دانشجو دریافت می گردد. طول سنوات مجاز دانشجویان هشت نیمسال می باشد اما شهریه مازاد بر هشت نیمسال تحصیلی به صورت روزشمار محاسبه و از دانشجویان دریافت خواهد گردید.
 3. شهریه دریافتی در صورت انصراف دانشجو به هیچ وجه مستر نخواهد شد.
 4. مبلغ شهریه (معادل ریالی) در جدول فوق به صورت تقریبی ذکر شده است و محاسبه نهایی شهریه بر اساس واحد های اخذ شده دانشجو در طول مدت تحصیل محاسبه و دریافت خواهد گردید
 5. شهریه فوق به صورت علی الحساب بوده و مبلغ نهایی شهریه پس از طرح و تصویب در هیات امنای دانشگاه املاک تسویه حساب خواهد بود.
 
 

شهریه دانشجویان بین المللی (غیرایرانی) دانشکده علوم پزشکی دکتری آموزشی – پژوهشی برای ورودی های سال تحصیلی 1402-1401

دانشکده / مقطع تحصیلی شهریه مصوب 4 سال (یورو) شهریه کل دوره (ریال) شهریه ثابت هر نیمسال (ریال) شهریه متغیر هر واحد درسی (ریال) شهریه هر واحد رساله (ریال) شهریه سنوات مازاد به ازاء هر روز (ریال)
/ / / / دروس نظری دروس جبرانی نظری دروس عملی دروس جبرانی عملی / /
علوم پزشکی 13,750 3,911,875,000 171,144,531 47,087,384 23,534,692 47,087,384 23,543,692 47,087,384 1,267,737
 1. در صورت گذراندن دروس جبرانی ، مردودی ، حذف پزشکی ، حذف اضطراری و نظایر آن ، دانشجو ملزم است شهریه تحصیلی مربوط را علاوه بر شهریه تحصیلی یک دوره پرداخت نماید.
 2. شهریه مصوب دوره دکتری آموزشی – پژوهشی برای یک دوره کامل و معادل یورویی ارقام فوق الذکر از دانشجو دریافت می گردد. طول سنوات مجاز دانشجویان هشت نیمسال می باشد اما شهریه مازاد بر هشت نیمسال تحصیلی به صورت روزشمار محاسبه و از دانشجویان دریافت خواهد گردید.
 3. شهریه دریافتی در صورت انصراف دانشجو به هیچ وجه مستر نخواهد شد.
 4. مبلغ شهریه (معادل ریالی) در جدول فوق به صورت تقریبی ذکر شده است و محاسبه نهایی شهریه بر اساس واحد های اخذ شده دانشجو در طول مدت تحصیل محاسبه و دریافت خواهد گردید
 5. شهریه فوق به صورت علی الحساب بوده و مبلغ نهایی شهریه پس از طرح و تصویب در هیات امنای دانشگاه املاک تسویه حساب خواهد بود.
 
 

شهریه دانشجویان بین المللی (غیرایرانی) کارشناسی ارشد ناپیوسته کلیه دانشکده ها به جز دانشکده علوم پزشکی برای ورودی های سال تحصیلی 1402-1401

دانشکده / مقطع تحصیلی شهریه مصوب 2 سال (یورو) شهریه کل دوره (یورو) شهریه ثابت هر نیمسال (ریال) شهریه متغیر هر واحد درسی (ریال) شهریه هر واحد رساله (ریال) شهریه سنوات مازاد به ازاء هر روز (ریال)
/ / / / دروس نظری دروس جبرانی نظری دروس عملی دروس جبرانی عملی / /
علوم انسانی ، حقوق 3,000 853,500,000 74,681,250 15,410,416 7,705,208 15,410,416 7,705,208 30,820,832 553,194
سایر دانشکده ها به جز دانشکده علوم پزشکی 4,000 1,138,000,000 99,575,000 19,465,789 9,732,895 19,465,789 9,732,895 38,931,578 737,593
 1. در صورت گذراندن دروس جبرانی ، مردودی ، حذف پزشکی ، حذف اضطراری و نظایر آن ، دانشجو ملزم است شهریه تحصیلی مربوط را علاوه بر شهریه تحصیلی یک دوره پرداخت نماید.
 2. شهریه مصوب دوره دکتری آموزشی – پژوهشی برای یک دوره کامل و معادل یورویی ارقام فوق الذکر از دانشجو دریافت می گردد. طول سنوات مجاز دانشجویان هشت نیمسال می باشد اما شهریه مازاد بر هشت نیمسال تحصیلی به صورت روزشمار محاسبه و از دانشجویان دریافت خواهد گردید.
 3. شهریه دریافتی در صورت انصراف دانشجو به هیچ وجه مستر نخواهد شد.
 4. مبلغ شهریه (معادل ریالی) در جدول فوق به صورت تقریبی ذکر شده است و محاسبه نهایی شهریه بر اساس واحد های اخذ شده دانشجو در طول مدت تحصیل محاسبه و دریافت خواهد گردید
 5. شهریه فوق به صورت علی الحساب بوده و مبلغ نهایی شهریه پس از طرح و تصویب در هیات امنای دانشگاه املاک تسویه حساب خواهد بود.
 
 

شهریه دانشجویان بین المللی (غیرایرانی) دانشکده علوم پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته برای ورودی های سال تحصیلی 1402-1401

دانشکده / مقطع تحصیلی شهریه مصوب 2 سال (یورو) شهریه کل دوره (ریال) شهریه ثابت هر نیمسال (ریال) شهریه متغیر هر واحد درسی (ریال) شهریه هر واحد رساله (ریال) شهریه سنوات مازاد به ازاء هر روز (ریال)
/ / / / دروس نظری دروس جبرانی نظری دروس عملی دروس جبرانی عملی / /
علوم پزشکی 5,000 1,422,500,000 124,468,750 24,332,236 12,166,118 24,332,236 12,166,118 48,664,472 921,991
 1. در صورت گذراندن دروس جبرانی ، مردودی ، حذف پزشکی ، حذف اضطراری و نظایر آن ، دانشجو ملزم است شهریه تحصیلی مربوط را علاوه بر شهریه تحصیلی یک دوره پرداخت نماید.
 2. شهریه مصوب دوره دکتری آموزشی – پژوهشی برای یک دوره کامل و معادل یورویی ارقام فوق الذکر از دانشجو دریافت می گردد. طول سنوات مجاز دانشجویان هشت نیمسال می باشد اما شهریه مازاد بر هشت نیمسال تحصیلی به صورت روزشمار محاسبه و از دانشجویان دریافت خواهد گردید.
 3. شهریه دریافتی در صورت انصراف دانشجو به هیچ وجه مستر نخواهد شد.
 4. مبلغ شهریه (معادل ریالی) در جدول فوق به صورت تقریبی ذکر شده است و محاسبه نهایی شهریه بر اساس واحد های اخذ شده دانشجو در طول مدت تحصیل محاسبه و دریافت خواهد گردید
 5. شهریه فوق به صورت علی الحساب بوده و مبلغ نهایی شهریه پس از طرح و تصویب در هیات امنای دانشگاه املاک تسویه حساب خواهد بود.

دکتری پژوهش محور

دکتری آموزشی – پژوهشی

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته