دانشگاه بجنورد

عنوان رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی دانشکده علوم انسانی
ردیف عنوان رشته  
۱ اقتصاد صنعتی  
۲ اقتصاد نظری  
۳ آموزش زبان انگلیسی  
۴ تربیت بدنی و علوم ورزشی  
۵ حسابداری  
۶ حقوق  
۷ راهنمایی و مشاوره  
۸ روانشناسی  
۹ زبان روسی  
۱۰ زبان و ادبیات فارسی  
۱۱ علوم اقتصادی  
۱۲ علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی  
۱۳ علوم سیاسی  
۱۴ مدیریت بازرگانی  
۱۵ جامعه شناسی  

 

عنوان رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی‌ارشد دانشکده علوم انسانی
ردیف عنوان رشته عنوان گرایش
۱ آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی حرکات اصلاحی
۲ آموزش زبان انگلیسی _
۳ توسعه اقتصادی و برنامه ریزی _
۴ زبان وادبیات فارسی _
۵ علوم اقتصادی اقتصاد انرژی
۶ علوم اقتصادی بانکداری اسلامی
۷ علوم اقتصادی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
۸ علوم اقتصادی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
۹ علوم اقتصادی  اقتصاد نظری
۱۰ فیزیولوژی ورزشی  فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
۱۱ فیزیولوژی ورزشی  فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
۱۲ فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ورزشی و تندرستی
۱۳ مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
۱۴ علوم ورزشی مدیریت ورزشی-مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی
۱۵ مشاوره  خانواده
۱۶ روانشناسی عمومی _

 

عنوان رشته‌های تحصیلی مقطع دکتری دانشکده علوم انسانی

ردیف

عنوان رشته

 

۱

آموزش زبان انگلیسی

 

۲

مشاوره

 

 

 

عنوان رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی دانشکده علوم پایه
ردیف عنوان رشته  
۱ آمار  
۲ ریاضیات و کاربردها  
۳ علوم کامپیوتر  
۴ فیزیک  

 

 

عنوان رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی‌ارشد دانشکده علوم پایه
ردیف عنوان رشته عنوان گرایش
۱ ریاضی کاربردی بهینه سازی (تحقیق در عملیات)
۲ ریاضی کاربردی آنالیزعددی
۳ ریاضی محض جبر
۴ ریاضی محض آنالیز
۵ ریاضی محض  هندسه
۶ محاسبات نرم ساختارهای جبر منطقی

 

 

عنوان رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی دانشکده فنی و مهندسی
ردیف عنوان رشته  
۱ مهندسی برق  
۲ مهندسی شیمی   
۳ مهندسی صنایع  
۴ مهندسی عمران  
۵ مهندسی عمران – نقشه برداری  
۶ مهندسی کامپیوتر  
۷ مهندسی مکانیک

 

 

 

عنوان رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی‌ارشد دانشکده فنی و مهندسی
ردیف عنوان رشته عنوان گرایش
۱ مهندسی برق مخابرات سیستم
۲ مهندسی شیمی طراحی فرایند
۳ مهندسی صنایع _
۴ مهندسی صنایع بهینه‌سازی سیستم ها
۵ مهندسی عمران سازه
۶ مهندسی عمران ژئوتکنیک (خاک و پی)
۷ مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی
۸ مهندسی کامپیوتر نرم افزار
۹ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

 

عنوان رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی دانشکده هنر
ردیف عنوان رشته  
۱ ارتباط تصویری  
۲ شهر سازی  
۳ صنایع دستی  
۴ مهندسی معماری  

 

 

عنوان رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده هنر
ردیف عنوان رشته  
۱ برنامه ریزی شهری  
۲ مهندسی معماری  

 

 

 

عنوان رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده هنر
ردیف عنوان رشته  
۱ برنامه ریزی شهری  
۲ مهندسی معماری  

 

عنوان رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشکده کشاورزی شیروان
ردیف عنوان رشته  
۱ علمی- کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر  
۲ مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی  
۳ مهندسی تولیدات گیاهی-گرایش زراعت  
۴ مهندسی تولیدات گیاهی-گرایش باغبانی  

 

عنوان رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته دانشکده کشاورزی شیروان
ردیف عنوان رشته  
۱ مهندسی طبیعت  
۲ مهندسی علوم دامی  
۳ مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی  

 

عنوان رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی‌ارشد دانشکده کشاورزی شیروان
ردیف عنوان رشته عنوان گرایش
۱ مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی
۲ مهندسی کشاورزی اگرواکولوژی
۳ اگروتکنولوژی اکولوژی گیاهان زراعی
۴ اگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاهان زراعی

 

رشته‌های تحصیلی دایر ﺑﻪ تفکیک ﺩﺍﻧﺸﮑدﻩ ﻭ ﻣﻘﻄﻊ تحصیلی        
دانشکده مقطع تحصیلی جمع کل
کاردانی کارشناسی ناپیوسته کارشناسی پیوسته کارشناسی ارشد دکتری  
علوم انسانی ۰ ۰ ۱۵ ۱۶ ۲ ۳۳
علوم پایه ۰ ۰ ۴ ۶ ۰ ۱۰
فنی و مهندسی ۰ ۰ ۷ ۹ ۰ ۱۶
کشاورزی شیروان ۲ ۴ ۳ ۴ ۰ ۱۳
هنر ۰ ۰ ۴ ۲ ۰ ۶
جمع کل ۲ ۴ ۳۳ ۳۷ ۲

۷۸

 

تعداد کل ﺩﺍﻧش‌ﺁﻣوﺧﺘﮕﺎن ﺑﻪ تفکیک ﻣﻘﻄﻊ تحصیلی            
مقطع تحصیلی دوره  جمع کل
روزانه  نوبت دوم
زن مرد زن مرد زن مرد جمع
کارشناسی ۳۴۲ ۳۰۲ ۵ ۱۲ ۳۴۷ ۳۱۴ ۶۶۱
کارشناسی ارشد ۲۸ ۲۶ ۰ ۰ ۲۸ ۲۶ ۵۴
جمع ۳۷۰ ۳۲۸ ۵ ۱۲ ۳۷۵ ۳۴۰ ۷۱۵
جمع به تفکیک دوره ۶۹۸ ۱۷ ۷۱۵

 

تعداد کل ﺩﺍﻧش‌ﺁﻣوﺧﺘﮕﺎن ﺑﻪ تفکیک ﺩﺍﻧﺸﻜدﻩ ﻭ جنسیت            
دانشکده مقطع تحصیلی جمع کل
کارشناسی کارشناسی ارشد
زن مرد زن مرد زن مرد جمع
علوم انسانی ۲۲۹ ۱۲۵ ۱۸ ۸ ۲۴۷ ۱۳۳ ۳۸۰
علوم پایه ۲۰ ۱۸ ۲ ۱ ۲۲ ۱۹ ۴۱
فنی و مهندسی ۳۷ ۱۴۷ ۶ ۸ ۴۳ ۱۵۵ ۱۹۸
کشاورزی شیروان ۵ ۳ ۲ ۳ ۷ ۶ ۱۳
هنر ۵۶ ۲۱ ۰ ۶ ۵۶ ۲۷ ۸۳
جمع کل ۳۴۷ ۳۱۴ ۲۸ ۲۶ ۳۷۵ ۳۴۰ ۷۱۵
جمع به تفکیک مقطع تحصیلی ۶۶۱ ۵۴ ۷۱۵

 

تعداد کل ﺩﺍﻧش‌ﺁﻣوﺧﺘﮕﺎن ﻣﻘﻄﻊ کاردانی ﺑﻪ تفکیک ﺩﺍﻧﺸﻜدﻩ ﻭ ﻧوﻉ ﭘﺬﻳﺮﺵ            
دانشکده دوره  جمع کل
روزانه  نوبت دوم
زن مرد زن مرد زن مرد جمع
علوم انسانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
علوم پایه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
فنی و مهندسی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
کشاورزی شیروان ۰ ۰ ۰ ۰      
هنر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع به تفکیک مقطع تحصیلی ۰ ۰ ۰

 

تعداد کل ﺩﺍﻧش‌ﺁﻣوﺧﺘﮕﺎن ﻣﻘﻄﻊ کارشناسی ﺑﻪ تفکیک ﺩﺍﻧﺸﻜدﻩ ﻭ ﻧوﻉ ﭘﺬﻳﺮﺵ            
دانشکده دوره  جمع کل
روزانه  نوبت دوم
زن مرد زن مرد زن مرد جمع
علوم انسانی ۲۲۵ ۱۲۲ ۴ ۳ ۲۲۹ ۱۲۵ ۳۵۴
علوم پایه ۲۰ ۱۸ ۰ ۰ ۲۰ ۱۸ ۳۸
فنی و مهندسی ۳۶ ۱۳۸ ۱ ۹ ۳۷ ۱۴۷ ۱۸۴
کشاورزی شیروان ۵ ۳ ۰ ۰ ۵ ۳ ۸
هنر ۵۶ ۲۱ ۰ ۰ ۵۶ ۲۱ ۷۷
جمع ۳۴۲ ۳۰۲ ۵ ۱۲ ۳۴۷ ۳۱۴ ۶۶۱
جمع به تفکیک مقطع تحصیلی ۶۴۴ ۱۷ ۶۶۱

 

تعداد کل ﺩﺍﻧش‌ﺁﻣوﺧﺘﮕﺎن ﻣﻘﻄﻊ کارشناسی‌ارشد ﺑﻪ تفکیک ﺩﺍﻧﺸﻜدﻩ ﻭ ﻧوﻉ ﭘﺬﻳﺮﺵ            
دانشکده دوره  جمع کل
روزانه  نوبت دوم
زن مرد زن مرد زن مرد جمع
علوم انسانی ۱۸ ۸ ۰ ۰ ۱۸ ۸ ۲۶
علوم پایه ۲ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱ ۳
فنی و مهندسی ۶ ۸ ۰ ۰ ۶ ۸ ۱۴
کشاورزی شیروان ۲ ۳ ۰ ۰ ۲ ۳ ۵
هنر ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۶ ۶
جمع ۲۸ ۲۶ ۰ ۰ ۲۸ ۲۶ ۵۴
جمع به تفکیک مقطع تحصیلی ۵۴ ۰ ۵۴

 

دانش‌آموختگان ازسال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱         
نام دانشکده مقطع جنسیت سال فارغ التحصیلی
۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱
علوم انسانی کارشناسی زن ۲۲۱ ۲۶۰ ۲۲۹
مرد ۱۰۱ ۱۰۸ ۱۲۵
کارشناسی ارشد زن ۲۲ ۱۶ ۱۸
مرد ۱۱ ۱۵ ۸
جمع ۳۵۵ ۳۹۹ ۳۸۰
علوم پایه کارشناسی زن ۲۱ ۲۹ ۲۰
مرد ۱۳ ۸ ۱۸
کارشناسی ارشد زن ۷ ۷ ۲
مرد ۴ ۴ ۱
جمع ۴۵ ۴۸ ۴۱
فنی و مهندسی کارشناسی  زن ۶۰ ۸۱ ۳۶
مرد ۱۶۲ ۱۷۴ ۱۴۶
کارشناسی ارشد زن ۱۳ ۱۲ ۶
مرد ۱۶ ۱۵ ۸
جمع ۲۵۱ ۲۸۲ ۱۹۶
کشاورزی شیروان کارشناسی  زن ۶۲ ۳۵ ۵
مرد ۲۵ ۲۲ ۳
کارشناسی ارشد زن ۶ ۵ ۲
مرد ۱۰ ۸ ۳
جمع ۱۰۳ ۷۰ ۱۳
هنر کارشناسی  زن ۴۴ ۷۸ ۵۵
مرد ۳۱ ۳۵ ۲۴
کارشناسی ارشد زن ۰ ۱ ۰
مرد ۰ ۳ ۶
جمع ۷۵ ۱۱۷ ۸۵
جمع به تفکیک جنسیت زن ۴۵۶ ۵۲۴ ۳۷۳
مرد ۳۷۳ ۳۹۲ ۳۴۲
جمع به تفکیک مقطع تحصیلی کارشناسی ۷۴۰ ۸۳۰ ۶۶۱
کارشناسی ارشد ۸۹ ۸۶ ۵۴
جمع کل ۸۲۹ ۹۱۶ ۷۱۵

 

ﺩﺍﻧﺸﺠوﻳﺎن به تفکیک ملیت و جنسیت        
جنسیت
ملیت
زن مرد جمع درصد
افغانستان ۶ ۷ ۱۳ ۰.۰۰۳
ایران ۲۸۱۴ ۲۰۶۵ ۴۸۷۹ ۰.۹۹۷
عراق ۱ ۲ ۳ ۰.۰۰۱
جمع ۲۸۲۱ ۲۰۷۴ ۴۸۹۵

۱

 

ﺩﺍﻧﺸﺠوﻳﺎن غیر ایرانی به تفکیک دانشکده و رشته‌تحصیلی      
دانشکده رشته تحصیلی  جنسیت جمع
زن  مرد 
علوم انسانی حسابداری ۰ ۱ ۱
روانشناسی ۰ ۱ ۱
مدیریت بازرگانی ۰ ۱ ۱
مشاوره خانواده ۱ ۰ ۱
علوم پایه علوم کامپیوتر ۰ ۱ ۱
فنی و مهندسی مهندسی برق ۰ ۱ ۱
مهندسی عمران  ۰ ۲ ۲
هنر ارتباط تصویری ۱ ۰ ۱
مهندسی شهرسازی ۳ ۲ ۵
مهندسی معماری ۲ ۰ ۲
جمع ۷ ۹ ۱۶

 

ﺩﺍﻧﺸﺠوﻳﺎن غیر ایرانی ﺑﻪ تفکیک ﻣﻘﻄﻊ تحصیلی            
مقطع تحصیلی دوره  جمع کل
روزانه  نوبت دوم
زن مرد زن مرد زن مرد جمع
کارشناسی ۶ ۷ ۰ ۰ ۶ ۷ ۱۳
کارشناسی ارشد ۱ ۲ ۰ ۰ ۱ ۲ ۳
جمع ۷ ۹ ۰ ۰ ۷ ۹ ۱۶
جمع به تفکیک دوره ۱۶ ۰ ۱۶

 

ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴأﺕ‌علمی ﺑﻪ تفکیک دانشکده، جنسیت، نوع استخدام و مرتبه علمی                              
دانشکده جنسیت رسمی قطعی رسمی آزمایشی پیمانی مجموع جمع کل
استاد دانشیار استادیار مربی استاد دانشیار استادیار مربی استاد دانشیار استادیار مربی استاد دانشیار استادیار مربی
علوم انسانی زن ۰ ۳ ۴ ۱ ۰ ۰ ۱۱ ۱ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۳ ۱۹ ۲ ۲۴
مرد ۰ ۸ ۱۲ ۰ ۰ ۲ ۱۵ ۱ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۱۰ ۳۲ ۱ ۴۳
مجموع ۰ ۱۱ ۱۶ ۱ ۰ ۲ ۲۶ ۲ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۱۳ ۵۱ ۳ ۶۷
علوم پایه زن ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۵ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰ ۱ ۱۱
مرد ۰ ۵ ۲ ۰ ۰ ۱ ۹ ۰ ۰ ۱ ۳ ۰ ۰ ۷ ۱۴ ۰ ۲۱
مجموع ۰ ۵ ۷ ۰ ۰ ۱ ۱۴ ۱ ۰ ۱ ۳ ۰ ۰ ۷ ۲۴ ۱ ۳۲
فنی و مهندسی زن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۳ ۱ ۴
مرد ۰ ۷ ۵ ۱ ۰ ۱ ۱۹ ۱ ۰ ۰ ۷ ۱ ۰ ۸ ۳۱ ۳ ۴۲
مجموع ۰ ۷ ۵ ۱ ۰ ۱ ۲۲ ۱ ۰ ۰ ۷ ۲ ۰ ۸ ۳۴ ۴ ۴۶
کشاورزی شیروان زن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲
مرد ۱ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۱ ۶ ۸ ۰ ۱۵
مجموع ۱ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۱ ۶ ۱۰ ۰ ۱۷
هنر زن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۸ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲ ۹ ۱۱
مرد ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۹ ۳ ۱۳
مجموع ۰ ۱ ۰ ۰   ۰ ۱۱ ۱۱   ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱۱ ۱۲ ۲۴
جمع کل زن ۰ ۳ ۹ ۱ ۰ ۰ ۲۲ ۱۰ ۰ ۰ ۵ ۲ ۰ ۳ ۳۶ ۱۳ ۵۲
مرد ۱ ۲۷ ۲۱ ۱ ۰ ۴ ۵۵ ۵ ۰ ۱ ۱۸ ۱ ۱ ۳۲ ۹۴ ۷ ۱۳۴
مجموع ۱ ۳۰ ۳۰ ۲ ۰ ۴ ۷۷ ۱۵ ۰ ۱ ۲۳ ۳ ۱ ۳۵ ۱۳۰ ۲۰ ۱۸۶
جمع (نوع استخدام) ۶۳ ۹۶ ۲۷ ۱۸۶  

 

ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴأﺕ‌‌علمی ﺑﻪ تفکیک جنسیت  
دانشکده جنسیت جمع
علوم انسانی زن ۲۴
مرد ۴۳
مجموع ۶۷
علوم پایه زن ۱۱
مرد ۲۱
مجموع ۳۲
فنی و مهندسی زن ۴
مرد ۴۲
مجموع ۴۶
کشاورزی شیروان زن ۲
مرد ۱۵
مجموع ۱۷
هنر زن ۱۱
مرد ۱۳
مجموع ۲۴
جمع کل زن ۵۲
مرد ۱۳۴
مجموع ۱۸۶

 

ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴأﺕ‌‌علمی ﺑﻪ تفکیک نوع استخدام                        
دانشکده رسمی قطعی رسمی آزمایشی پیمانی جمع
استاد دانشیار استادیار مربی استاد دانشیار استادیار مربی استاد دانشیار استادیار مربی
علوم انسانی ۰ ۱۱ ۱۶ ۱ ۰ ۲ ۲۶ ۲ ۰ ۰ ۹ ۰ ۶۷
علوم پایه ۰ ۵ ۷ ۰ ۰ ۱ ۱۴ ۱ ۰ ۱ ۳ ۰ ۳۲
فنی و مهندسی ۰ ۷ ۵ ۱ ۰ ۱ ۲۲ ۱ ۰ ۰ ۷ ۲ ۴۶
کشاورزی شیروان ۱ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۱۷
هنر ۰ ۱ ۰ ۰   ۰ ۱۱ ۱۱   ۰ ۰ ۱ ۲۴
جمع ۱ ۳۰ ۳۰ ۲ ۰ ۴ ۷۷ ۱۵ ۰ ۱ ۲۳ ۳ ۱۸۶
۶۳ ۹۶ ۲۷ ۱۸۶

 

ﺍﻋﻀﺎی ﻫﻴأﺕ‌‌علمی ﺑﻪ تفکیک جنسیت ﻭ مرتبه‌ﻋﻠﻤﻲ      
جنسیت مرتبه‌علمی جمع
استاد دانشیار استادیار مربی
زن ۰ ۳ ۳۶ ۱۳ ۵۲
مرد ۱ ۳۲ ۹۴ ۷ ۱۳۴
جمع ۱ ۳۵ ۱۳۰ ۲۰ ۱۸۶

 

آمار استخدام ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻋﻀﺎی هیأت علمی ﺩر سال‌های ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۰    
سال تحصیلی  استخدام قطع همکاری*
۱۳۹۹ ۵ ۵
۱۴۰۰ ۳ ۱
۱۴۰۱ ۱ ۰
جمع ۹ ۶
* بازنشسته، اتمام ماموریت، انتقال، قطع همکاری و …

 

ارتقا مرتبه‌علمی اعضای ﻫﻴأﺕ‌علمی ﺩر سالﻫﺎی ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۱
وضعیت سال ۱۳۹۹ سال ۱۴۰۰ سال ۱۴۰۱
ارتقا به استادیاری  ۶ ۳ ۰
ارتقا به دانشیاری ۴ ٨ ٥

 

اعضای غیرهیأت‌علمی ﺑﻪ تفکیک مدرک تحصیلی      
مدرک تحصیلی جنسیت جمع  درصد
مرد  زن 
دیپلم و پایین‌تر ٦ ٠ ٦ ۴%
کاردانی ۵ ٠ ٥ ۳%
کارشناسی ٤٣ ١٢ ٥٥ ۳۵%
کارشناسی ارشد  ۵۳ ٣٧ ٩٠ ۵۸%
جمع ١٠٧ ٤٩ ١٥٦ ١
درصد ۶۹% ۳۱% ١  

 

اعضای غیرهیأت‌علمی به تفکیک ﻧوﻉ استخدام       
وضعیت استخدامی  جنسیت جمع درصد
مرد  زن 
رسمی ۴۴ ۱۹ ۶۳ ۴۰%
پیمانی ٢٤ ١٩ ٤٣ ۲۸%
قرارداد انجام کار معین ٣٩ ١١ ٥٠ ۳۲%
جمع ١٠٧ ٤٩ ١٥٦ ١