بایگانی ماهانه: دسامبر 2022

جذب دانشجو

جذب دانشجو برای پذیرشجذب دانشجو می تواند یک فرایند زمانبر و هزینه آور برای موسسات آموزشی باشد. در سالیان گذشته، راهیان دانش نیکو با گردآوری و پرورش تیمی متشکل از متخصصین جذب دانشجو- با رویکردی فردی و تخصصی به امر جذب و حفظ دانشجویان واجد شرایط- استراتژی خود در زمینه جذب دانشجو را توسعه داده […]